Orkesten/Ensembles

Koninklijke Harmonie Aurora Grevenbicht

jongjong Nederlands Blazers Ensemble 2013-2014

jong Nederlands Blazers Ensemble zuid 2014-2016

Hoorn ensemble Artamuse

Limburgs Jeugd Symfonie Orkest Amikejo 2014-2016

Nationaal Jeugd Fanfare Orkest 2015-2017

 JeugdOrkest Nederland vanaf najaar 2016

Koninlijke Harmonie Thorn vanaf 2017

Nationaal Studenten Orkest 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Camiel met de hoornisten van het NBE